– Mellem kunde og Netklar ApS (Herefter Netklar)

Abonnement

Kunden skal være myndig for at kunne tegne abonnement hos Netklar.

Abonnementer faktureres forud for den i kontrakten angivne periode.

Abonnementet løber fra den dag aftalen indgås til den i kontrakten angivne periodes ophør (slutdato) og forlænges derefter automatisk til en ny abonnementsperiode, såfremt abonnementet ikke er opsagt.

Abonnementsperioden løber et år ad gangen.

Fejlbestilte eller opsagte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.

Opsigelse af abonnement

Hvis en abonnent ønsker at opsige et abonnement, skal dette ske senest 90 dage før abonnements-periodens udløb.

Ønsker Netklar at opsige et abonnement, kan dette ske med 90 dages skriftlig varsel.

Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan Netklar uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra Netklar fremsendes og effektueres.

Ønsker Netklar at opsige et abonnement uden, at der er sket et brud på de gældende regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelserne vil blive betragtet som misbrug af Netklars ydelser.

Dette kan til enhver tid medføre lukning af web- og/eller mailhotel samt opsigelse af abonnementet. Netklar er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Diskplads & trafik

Hensigten med Netklars webhotel er ikke at fungere som et download center af filer som zip, mp3, jpg og lign., men som en fremvisnings- eller butiksplads for forretningsfolk og private.

Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.

Netklar tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.

Ansvar

Det er kundens eget ansvar, at det lagrede materiale på Netklars servere er lovligt og overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

Netklar fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab.

Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Netklar.

Domæneregistrering

Ved domænebestilling erklærer køber, at registranten garanterer at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registrerings-gebyret ikke, dog kan domænet ændres til et andet, hvis ikke Netklar allerede har afgivet bestilling til DK Hostmaster.

Årligt gebyr

Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift til enhver tid gældende takst, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret.

Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail.

Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster.

Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til Netklar.

Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk.

Udvikling af hjemmeside, brochure, m.m.

Ved udvikling af hjemmesider, brochure m.m. aftales der mellem sælger og kunde, hvilke materialer der leveres af kunden, og hvilke Netklar selv fremskaffer eller udvikler. Der aftales, hvornår aftalt materiale skal leveres til Netklar. Overholdes denne deadline ikke, kan Netklar nedprioritere opgaven og rykke deadline for afleveringstidspunktet.

Hvis aftalt materiale ikke er Netklar i hende senest 1 uge efter aftalt tidspunkt, afslutter Netklar opgaven midlertidigt, og en faktura fremsendes på det fulde beløb iflg. fremsendte ordrebekræftelse. Opgaven genoptages i henhold til aftale mellem kunde og Netklar. Dog tidligst når fremsendt faktura er registreret betalt.

Vi forbeholder os retten til at bruge udarbejdet og tilsendt materiale.

Alle hjemmesider efter den 1. maj 2008 designes og optimeres til browserne Internet Explorer (IE) version 7 og Firefox (FF) version 2 og 3, samt en båndbredde på min. 512kb. Tidligere versioner og langsommere forbindelser er ikke omfattet af dette. Siderne afprøves og testes derfor ikke til at fungere i andre browsere end de her nævnte.

Ønskes en hjemmeside optimeret til andre browsere eller hastigheder, vil det kun ske mod betaling af et individuelt estimeret beløb for den enkelte kunde.
Ved levering af den færdige hjemmeside har kunden 15 testdage ved mindre opgaver og 30 dage ved større opgaver (fx e-butik. til at afprøve systemet og rapportere eventuelle fejl og mangler. Herefter vil der blive faktureret for yderligere rettelser.

Hjemmesider udarbejdet før d. 1. maj 2008

Netklar forbeholder sig altid retten til at opkræve betaling ved support og rettelser på hjemmesider, der er udarbejdet før den 1. maj 2008.

Ligeledes forbeholder Netklar sig retten til at opkræve ekstra betaling (opstartsgebyr. ved opdateringer.

Vedrørende betaling

Ved udsendelse af ordrebekræftelse forbeholder Netklar sig ret til at fakturere 50 % af det pålydende beløb. Kunder, der ikke har betalt deres faktura rettidigt, vil modtage en betalingspåmindelse. Denne påmindelse vil være pålagt et betalings-påmindelsesgebyr. Hvis påmindelsen ikke betales, fremsendes en rykker, pålagt et rykkergebyr. Registreres betalingen på denne rykker ikke, kan Netklar lade sagen overgå til inkasso uden yderligere varsel.

Endvidere vil eventuelle services (f.eks. web- og mailhotel samt ret-selv-system (CMS)) blive stoppet. Genstart af servicerne vil, ud over det skyldige beløb, blive faktureret med en arbejdstime og vil først finde sted, når betalingen er registreret.

Ændringer

Netklar forbeholder sig ret til at ændre de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, priser, abonnementsvilkår med mere uden varsel.

Ændringer vil blive offentliggjort på vores website, hvorfor det er kundens pligt jævnligt at tjekke vores hjemmeside www.netklar.dk.

FORRETNINGSBETINGELSER – Gældende for webhoteller

Netklar leverer serverplads, markedsføring samt udvikling til/af World Wide Web services på Internettet. Netklar har såvel juridiske som etiske regler, der skal overholdes i forbindelse med disse services.

Netklars etiske/juridiske regler er specificeret nedenfor. Forretningsbetingelserne er til enhver tid gældende for al samhandel med Netklar, med mindre andet er særskilt aftalt. En aftale der fraviger nedenstående betingelser, er kun gældende i det omfang, den er skriftlig, dateret og underskrevet af en medarbejder hos Netklar.

1. Anvendelse af Netklars serviceydelser
Netklar er et registreret varemærke. Det er under ingen omstændigheder tilladt at kopiere/anvende Netklars website og ideer uden vores skriftlige godkendelse. Misbrug/kopiering af Netklars navn, logo, sider, ideer med mere vil medføre omgående lukning af abonnementet uden forudgående varsel. Såfremt misbrugen har medført Netklar unødige omkostninger, vil vedkommende blive mødt med et krav om erstatning.
Erhvervsdrivende, foreninger, offentlige institutioner, privatpersoner med mere kan benytte et Netklar webhotel, som er en fremvisningsplads af diverse materialer/filer på internettet.

Hensigten med et Netklar webhotel er IKKE at fungere som ekstern harddisk for lagring af data. Netklar tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelserne i dansk lovgivning. Se dog nedenstående.

Pkt. 1.1. Lovlige formål – Netklar forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk, satanistisk, eller andet kontroversielt materiale ved hjælp af services leveret af Netklar.

Netklar forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt materialet har en sådan kontroversiel beskaffenhed. I disse tilfælde kan MM til enhver tid og med øjeblikkelig virkning ophæve eller suspendere abonnementet. Netklar kan under disse omstændigheder ikke idømmes erstatningsansvar af nogen art overfor kunden. Ligesom forudbetalt abonnement ikke vil blive refunderet. Det er ligeledes ikke tilladt at have nogen form for pornografisk eller sex relateret materiale liggende på vores servere, selvom det skulle være lovligt materiale, med mindre andet er aftalt skriftligt med Netklar.

Alt materiale skal være lovligt og må ikke være i strid med dansk lovgivning. Henvender en offentlig myndighed sig til Netklar med henblik på at få lukket et site, fordi myndigheden skønner der forefindes ulovligt materiale, lukker Netklar omgående for sitet indtil den offentlige myndigheds undersøgelser er afsluttet. Bliver Netklar pålagt erstatningsansvar eller bøde på grund af en kundes ulovlige materiale, inddrives dette hos kunden.

Pkt. 1.2. Trafik – Netklars kunder har den fordel at have ubegrænset trafik til deres websites, hvilket er ensbetydende med, at der ikke opkræves gebyr for mængden af trafik til/fra webhotellet.

Hensigten med denne service er at levere diskplads til web-dokumenter. Alle websider, afhængig af valgt abonnement, (html, ASP, PHP, CGI, PL, shtml. må linkes med filer (.GIF, .JPEG, osv.)), som er lagret hos Netklar. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer liggende på serveren, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver. Download/Streaming af audio og video filer er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Netklar.

Det er en betingelse for fri trafik, at der er tale om en normal/gennemsnitlig afvikling, der ikke har generende indvirkning på trafikken for andre brugere. Ekstrem forbrug af trafik er ikke tilladt.

Aktiviteter der bruger ekstreme mængder af system ressourcer eller trafik vil få en advarsel pr. mail. Netklar vil i samarbejde med kunden, prøve at finde en løsning alle kan være tilfredse med. Hvis en sådan løsning ikke kan opnås og der ikke sker ændringer i forbruget, vil kunden derefter blive opkrævet et særskilt gebyr for trafikforbruget. I ekstremt grove tilfælde vil abonnementet blive suspenderet med øjeblikkelig virkning. Abonnementet vil herefter kun kunne genåbnes, når gebyret for trafikforbruget samt gebyr for genåbningen af abonnementet er registreret betalt af Netklars bogholderi. Se i øvrigt punkt 4.3. suspendering.

Pkt. 1.3. Uautoriseret brug – Netklar vil reagere kraftigt overfor alle, der måtte bruge eller forsøge at bruge en Internetkonto eller computer uden ejerens autorisation. Forsøg inkluderer “Internet scamming” (at narre andre folk til at oplyse deres password), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller med mere. Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af MMs kunder, uanset om det er angreb på konti eller computer hos Netklar eller 3.mand, vil betyde indgreb mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb inkluderer advarsel, suspension eller opsigelse af konto samt sagsanlæg afhængig af angrebets omfang.

Pkt. 1.4. Spam – Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil resultere i suspension eller opsigelse af abonnementet. Kommerciel reklame er ikke velkommen i de fleste Usenet diskussionsgrupper og e-mail mailinglister. Upassende udsending vil resultere i suspension eller opsigelse af services leveret af MM. Se i nyhedsgruppens eller mailinglistens vedtægter om reklame er tilladt. ”Spamming,” eller udsendelser af beskeder til mange forskellige off-topic nyhedsgrupper er uetisk og vil blive behandlet derefter. At sende en besked, især en reklame, til mere end fem eller seks modtagere, er i sig selv spamming, medmindre disse individuelt har bedt om at blive tilføjet en mailingliste med emnet. E-mail er et person-til-person medie, ikke et massemedie.

2. Abonnement, domæneregistrering, shopløsning
Pkt. 2.1. Generelt – Netklar forudsætter, at kunden er myndig, når pågældende tegner abonnement eller opretter domæne hos MM. Når Netklar har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. Har kunden valgt at betale via girokort sendes ordrebekræftelsen pr. brev. Senest 2 hverdage efter Netklars bogholderi, har registreret indbetalingen sendes en faktura pr. mail. Ønsker kunden at få tilsendt en faktura i stedet for en ordrebekræftelse til brug for indbetalingen, skal kunden kontakte Netklar Salg. Det gælder for de fleste af vores produkter, at de først bliver oprettet/registreret, når MMs bogholderi har registreret indbetalingen.

Alle vores produkter er specielt tilpasset den enkelte kunde, hvorfor kunden må være indforstået med, at Netklar starter oprettelsen/registreringen, enten så snart kunden har afgivet ordren eller umiddelbart efter betalingen er registreret. Dette medfører, at den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 ophører, i henhold til Forbrugeraftaleloven §12, stk. 2, når Netklar har registreret kundens betaling eller ordre. Netklar forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor.

Pkt. 2.2. Specielt om domæneregistrering – Netklar registrerer naturligvis kundens domæne i kundens navn og ikke vores. Alle domænenavne oprettes på Netklars navneserver, med mindre andet er aftalt. Alle domæner oprettes efter først-til-mølle princippet. Netklar kan under INGEN omstændigheder drages til ansvar, såfremt et bestilt domæne ikke kan oprettes, fordi det allerede er optaget af tredjemand.

Kunden har pligt til at sikre, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. Netklar kan ikke idømmes erstatningsansvar, for manglende oprettelse af et domæne, da bestilling/oprettelse af domænenavnet forløber automatisk. Når Netklars bogholderi har registreret indbetalingen for domæneoprettelsen, registreres domænet hos det aktuelle TLD hurtigst muligt.

Netklar tilbagebetaler ikke oprettelsesgebyr ved oprettede domæner, der er fejlbehæftede på grund af kundens stave/tastefejl eller lignende, i forbindelse med kundens bestilling af domænet. Opdages fejlen inden domænet oprettes hos de respektive TDL, retter Netklar selvfølgelig fejlen uden beregning. Dette er naturligvis ikke gældende, hvis Netklar har lavet fejlen. I disse tilfælde vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

Årsgebyrer m.m.

Oprettelse af et .dk domæne bevirker, at der hvert år skal betales et gebyr til DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S bestemmer suverænt beløbets størrelse, som p.t. udgør 75 kr. pr. år inklusiv moms. DK Hostmaster A/S opkræver hvert år gebyret direkte hos kunden. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr, vil medføre, at domænet slettes. Ved oprettelse af et .dk domæne hos Netklar, er det første års gebyr inkluderet i prisen.

Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering af domænet, at meddele DK Hostmaster A/S, hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger på domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Desuden erklærer domæneregistrant sig indforstået med gældende regler for .dk registrering ifølge DIFOs regelsæt. Se eventuelt nærmere på www.difo.dk.

For alle andre domæner faktureres årsafgiften af Netklar sammen med den årlige abonnementsafgift. Manglende betaling af årsafgiften vil bevirke sletning af domænet uden forudgående varsel. Faktura for årsgebyr sendes pr. mail til den mailadresse kunden oplyser til os. Netklar kan ikke drages til ansvar, såfremt kunden ikke modtager denne faktura, da det til enhver tid er kundens pligt at sørge for, at Netklar er i besiddelse af en korrekt mailadresse, kunden kan modtage post på.

Pkt. 2.3. Specielt om shopløsning – Kunden har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, CVR-nummer, samt telefonnummer og mailadresse på webshoppen. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at webshoppen overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.

Kunden forpligter sig til at holde Netklar skadesløs overfor eventuelle krav, der måtte blive rettet som følge at kundens forhold og drift af webshoppen.

Pkt. 2.4. Specielt om tillægsdomæner – Alle Netklar kunder har mulighed for at oprette alle de tillægsdomæner, de ønsker.  Alle tillægsdomæner skal dog pege på samme website. Det er ikke tilladt at have flere domæner med forskellige websites på samme webhotelabonnement, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af abonnementsteksten.

Pkt. 2.5. Vedr. op/nedgradering af abonnement – Ønsker kunden at opgradere fra et abonnement til et andet, er der som udgangspunkt INGEN oprettelsesgebyr, med mindre gebyret for oprettelse af det nye abonnement er højere end det nuværende abonnement. I disse tilfælde vil kunden blive faktureret for den nye oprettelsespris. Ved opgradering godskrives kunden for eventuelt resterende forudbetalt abonnement. Et abonnement kan opgraderes med en dags varsel.

Ønsker kunden at nedgradere sit abonnement skal vi have denne anmodning skriftligt pr. mail. Abonnementet kan nedgraderes fra næstkommende abonnementsperiode. Anmodning om nedgradering skal være os i hænde senest 1 måned før udløb af den nuværende abonnementsperiode. Ønskes abonnementet nedgraderet før udløb af abonnementsperioden, sker der ikke refundering af evt. for meget betalt abonnement.

Pkt. 2.6. Vedr. produkter uden abonnement – Netklar har en række tillægsprodukter, som der ikke opkræves abonnement for. Ved bestilling af disse produkter bliver kunden kun faktureret for oprettelsesgebyr/engangsbetaling. Det være sig for eksempel oprettelse af ekstra ftp konto, ekstra subdomæner, Asmtp konto med mere. Netklar forbeholder sig ret til at slette disse abonnementer, såfremt kunden ikke har brugt disse indenfor 12 måneder.

3. Ansvar

Pkt. 3.1. Kundens ansvar – Vores kunder er 100% ansvarlige for lovligheden af deres materiale på et Netklar webhotel.  Materialet skal til enhver tid overholde gældende dansk lov samt overholde skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Materialet må ej heller krænke tredjemands rettigheder. Den enkelte kunde bærer selv ansvar for at have en sikkerhedskopi af sine data m.m.

Det er til enhver tid kundens pligt at meddele Netklar eventuelle ændringer vedrørende bopæl, telefonnummer samt mailadresse. Dette kan kun ske via vores kontaktformular på vores hjemmeside. Da Netklar sender faktura vedrørende fornyelse af abonnement/domæne ud pr. mail, er det kundens pligt at informere Netklar om eventuelle ændringer i mailadresse med mere. Således skal den oplyste mailadresse, altid være en adresse, som kunden kan modtage post på.

Netklar kan ikke holdes ansvarlig for, at et abonnement suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt. Det er kundens pligt at kontakte Netklar såfremt registrering af domænet eller oprettelsen af webhotellet, ikke er sket inden 3 hverdage fra indbetalingen har fundet sted.

Pkt. 3.3. Netklar ansvar – Netklar kan ikke drages til ansvar for manglende fornyelse af domænenavne eller webhoteller og heraf følgende sletning, som skyldes manglende betaling fra kundens side. Ej heller kan Netklar drages til ansvar ved suspendering af abonnementer som skyldes manglende betaling af abonnement/domæne eller overtrædelse af vores forretningsbetingelser. Netklar tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Netklar forbeholder sig dog ret til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør dette nødvendigt.

Netklar påtager sig intet ansvar, eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab.

Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af website eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Netklar har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Netklar kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende.

Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud/systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder uanset om Netklar selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Netklars funktioner.

4. Opsigelse

Pkt. 4.1. Fra kundens side – Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret, til denne er gyldigt opsagt. Et abonnement kan til enhver tid opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Da alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling for 12 måneder ad gangen, kan opsigelsesfristen ikke ændres, med mindre kunden skriftligt har erklæret sig indforstået med, at abonnementsprisen derved vil være væsentlig højere. En eventuel kortere opsigelsesfrist er kun gældende, såfremt kunden har en særskilt skriftlig aftale med Netklar.

Opsigelsen er kun gyldig, såfremt den er sendt skriftligt og såfremt kundens konto IKKE er i restance.

En redelegering af domæne væk fra Netklar, er IKKE ensbetydende med en opsigelse. Netklar sender en bekræftelse af opsigelsen pr. mail. Der vil ikke ske refundering af forudbetalt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet inden abonnementsperiodens udløb. Når kunden betaler en fornyelse af abonnement, bliver abonnementet automatisk fornyet og udløber derved 12 måneder efter den oprindelige udløbsdato.

Pkt. 4.2. Fra Netklars side – Netklar forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid uden begrundelse. Abonnement som er betalt forud for en opsigelse, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Netklar benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes, at kunden overtræder nærværende forretningsbetingelser, vil der ikke ske nogen refundering. Enhver overtrædelse af forretningsbetingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger for Netklar, vil blive pålagt kunden.

Pkt. 4.3. Suspendering – Situationer der kan medføre suspendering, fremgår af de øvrige punkter i vores betingelser. Gebyr for suspendering udgør 200 kr.  Abonnementet vil herefter kun kunne genåbnes, når gebyr for suspenderingen af abonnementet er registreret betalt af Netklar bogholderi.

5. Betaling

Alle abonnementer oprettes, når Netklar bogholderi har registreret kundens betaling. Oprettelsesgebyr opkræves for alle nye abonnementer og refunderes ikke. Ønsker kunden at opgradere fra et abonnement til et andet, er der som udgangspunkt INGEN oprettelsesgebyr, med mindre gebyret for det nye abonnement er højere end det nuværende. I disse tilfælde vil kunden blive faktureret for den nye oprettelsespris.

Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling for 12 måneder ad gangen. Netklar forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er gyldigt opsagt via vores formular på www.netklar.dk. Alle betalinger skal ske i danske kroner, med mindre andet er aftalt.

Check modtages IKKE.
Gebyr for tilbagebetaling af for meget indbetalt abonnement med mere udgør 50 DKK eksl. moms.

Pkt. 5.1. Betalingsfrist – Betalingsfrist er 7 dage netto. Ved for sen indbetaling udsendes der en rykker pålagt rykkergebyr på kr. 100 kr. Betalingsfrist for denne rykker er 7 dage. Hvis der stadigvæk ikke foreligger betaling, vil webhotellet blive suspenderet uden yderligere varsel.

Genåbning kan kun ske ved betaling af et åbningsgebyr på kr. 200,00. Er abonnementet ikke blevet genåbnet inden 1 måned efter suspendering, forbeholder Netklar sig ret til at lukke og slette webhotellet uden forudgående varsel. Netklar forbeholder sig ret til at suspendere samtlige abonnementer/domæner på en kundes konto, såfremt kunden har en forfalden saldo og ikke reagerer på vores påmindelser og rykkere. Det sker selvom den manglende betaling evt. ikke vedr. det aktuelle webhotel.

Bemærk genfakturering og betaling sker inden udløb af abonnementsperiode.

Pkt. 5.2. Betalingsmåde – Online betaling via dankort, visa med mere, betaling med indbetalings kort (FI-kort) udleveret fra Netklar samt bankoverførsel anses som normale indbetalinger. Alle andre indbetalings former vil ikke blive godtaget. Det vil sige, at indbetalinger med check, kontanter, postanvisninger med mere IKKE vil blive godtaget som betalingsmiddel. Alle giroindbetalingskort pålægges fakturagebyr på 25 kr. inkl. moms. Alle elektroniske fakturaer (E-faktura) pålægges fakturagebyr på 25 kr. inkl. moms.

6. Forbehold

Netklar forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt der har forekommet overtrædelse af nærværende forretningsbetingelser. Overtrædelse af forretningsbetingelserne kan medføre suspendering eller lukning af vores services. Benytter Netklar sig af denne ret refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

7. Ændringer

Netklar forbeholder sig ret til, at ændre de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, priser, abonnementsvilkår med mere uden varsel. Ændringer vil blive offentliggjort på vores website, hvorfor det er kundens pligt jævnligt at tjekke vores hjemmeside www.netklar.dk.

Alle priser er ekskl. moms.